Skip to Content

Language Switcher

Select Language:

Español | Vietnamese | English

Hãy đảm bảo quý vị được bảo hiểm

Nếu trước đây quý vị đã có bảo hiểm y tế thông qua chương trình Medicaid của tiểu bang hoặc cho rằng quý vị hiện có thể đủ điều kiện, thì xin lưu ý rằng các yêu cầu gần đây đã thay đổi.

Vào năm 2020, chính phủ liên bang đã ngừng yêu cầu quy trình đánh giá lại tính hội đủ điều kiện nhận Medicaid hàng năm nhằm đối phó với đại dịch COVID-19. Cho đến đầu năm nay, các cơ quan Medicaid của tiểu bang vẫn tiếp tục tạm dừng quá trình này.

Giờ đây, tất cả tiểu bang một lần nữa phải tuân theo quy trình xác định lại Medicaid. Do đó, quý vị sẽ cần hoàn tất quy trình đăng ký và nhận được sự chấp thuận để có bảo hiểm Medicaid.

Nếu quý vị cho rằng mình vẫn đủ điều kiện nhận Medicaid thì bây giờ là lúc để hành động:

Quý vị không còn hội đủ điều kiện nhận Medicaid? Tìm hiểu các tùy chọn khác của quý vị.

Nếu tình trạng việc làm của quý vị hoặc vợ/chồng quý vị đã thay đổi, thì quý vị có thể đăng ký chương trình bảo hiểm y tế do chủ lao động tài trợ thông qua công việc của quý vị hoặc công việc của vợ/chồng quý vị. Hãy kiểm tra với bộ phận nhân sự của chủ lao động để biết thêm thông tin. Quý vị cũng có thể mua một chương trình bảo hiểm thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Marketplace).